Táo bón ở trẻ em | Triệu chứng, cơ chế, chẩn đoán táo bón ở trẻ em